Maak nu een afspraak: 0595 44 3635

De praktijk

De praktijk is gevestigd aan de Borgweg in Winsum sinds maart 2006.
Wij hebben twee behandelkamers.
Hinke Eikelboom, Kim Koopman, Leonie Dumoulin en Helga Stol zijn de mondhygiënisten die werkzaam zijn in de praktijk.
Henriette Bulthuis is onze balieassistente die u telefonisch te woord staat en afspraken maakt.
Bij ons geldt in principe dat u door een vaste behandelaar geholpen wordt, zodat we u met zorg en toewijding kunnen behandelen.

Privacywet

In mei 2018 is de privacywet aangepast, dit brengt een aantal veranderingen met zich mee.

Wat wordt er van ons verwacht

Met ingang van 25 mei 2018 hebben ook wij te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG).
Uiteraard werd er de afgelopen jaren  altijd zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw en onze privacy.
Toch wordt er van ons verwacht dat wij een duidelijke privacyverklaring voor onze patiënten op papier hebben staan.
Als patiënt kunt u deze privacyverklaring lezen op onze website of in de praktijk (wachtkamer).

Wat vragen wij van u

Om aan te kunnen tonen dat u de privacyverklaring van onze praktijk hebt gelezen, vragen wij u bij uw eerstvolgende bezoek aan de praktijk een bevestigingsverklaring te ondertekenen.

Tevens vragen wij van u, indien nodig, een toestemmingsverklaring te ondertekenen wanneer wij gegevens over u naar uw tandarts moeten sturen of opvragen.

Wij hopen op uw medewerking zodat wij samen met u kunnen werken aan een goede privacyregeling binnen de praktijk.

Privacybeleid

1.  Algemene overwegingen

Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

 • Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daavoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacyverklaring.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • Op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.
Henriëtte Bulthuis, praktijkassistente belast met privacybeleid is voor patiënten de contactpersoon in geval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon:
Henriëtte Bulthuis, praktijkassistente
Borgweg 28
9951BG WINSUM
info@mondhygienist-winsum.nl
Tel: 0595-443635

 

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen de behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.
 • Op grond van Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

 

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken.

 

Persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Naam, Adres,Woonplaats gegevens

BSN nummer

Telefoonnummer

Medische gegevens medicatiegebruik

E-mailadres

Medische gegevens gezondheid

Geslacht

 

Burgerlijke staat

 

Verzekeringsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

 

Hierbij is het van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk.
 

Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting.

Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

 

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk.

Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars.
Zonder  medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt.

Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

 • Softwareleverancier patiëntenadministratie
 • Websitebouwer
 • Office softwareleverancier
 • Factoringmaatschappij
 • Vecozo
 • Tandartsen / Parodontologen / Specialisten

 

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

4. Bewaartermijn

Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform
artikel 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier.
Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman vernietigt het dossier binnen 3 maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure.

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens ten behoeve van het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk voor mondhygiëne, Kim Koopman heeft de volgende passende technische   en organisatorische maatregelen genomen om uw persoosgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:
-           Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman werkt met een patiënten
           softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en
           afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van
           applicatie/programma’s.
-           De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold
           personeel.
-           De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties.
           Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
-           De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en
           actueel.
-           Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
-           Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.

-           Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.

-           Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

-           Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij
           op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
-           Medewerkers van Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman hanteren een
           clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij het verlaten
           van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig
           geautoriseerd.
-           Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig
           plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is
           beveiligd.
-           Praktijk voor Mondhygiëne werkt conform het NVM (Nederlandse Vereniging
           voor Mondhygiënisten) Protocol meldplicht datalekken.
-           Waarborgen privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een
           regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
-           Medewerkers van Praktijk voor Mondhygiëne, Kim Koopman hebben kennis
           van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde
           vragen privacy en “patiëntenrechten”.

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patient niet kan worden gegarandeerd.

 

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Henriëtte Bulthuis, praktijkassistente
Henriëtte Bulthuis probeert samen met u tot een oplossing te komen.
Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.